Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitets- och miljöpolicy

Vaners arbetssätt bygger på enkla och väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner mellan kunder och företaget. Genom lyhördhet för våra kunders önskemål ska vi skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Vaner bedriver ett aktivt miljöarbete. Genom att använda rätt metoder, material och energianvändning under byggprocessen ser vi till att minimera påfrestningar för miljön.

Detta innebär att Vaner skall jobba efter följande principer:

 • Vi ska uppfylla bindande krav från intressenter.
 • Vi ska ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete utifrån ledningens, medarbetarnas och kundernas perspektiv.
 • Vi arbetar aktivt med att förebygga risker inom kvalitets- och miljöområdet.
 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet efter önskad standard, så att kostnaden för produktionen blir så optimal som möjligt för kunden.
 • Ha ett bra och nära samarbete med såväl beställare som underentreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalité.
 • Hålla utlovade färdigställandetider.
 • Med hjälp av egenkontroll överlämna ett färdigställt arbete som är komplett och felfritt.
 • Varje medarbetare är engagerad och känner ansvar för sin egen arbetsinsats.
 • Göra varje kund och projekt till en referens.
 • De byggnationer vi utför ska ha en lång livslängd och bidra till en hållbar utveckling.
 • Använda material som kan återvinnas, återanvändas eller brytas ned för att ingå i ett naturligt kretslopp.
 • Tillsammans med våra kunder utarbetar vi lösningar och föreslår material som är miljövänligt och energibesparande.
 • Alla anställda ha kunskap om miljöarbetet och få information/utbildning i ämnet kontinuerligt.

Denna policy är fastställd av VD 2023-03-19.

Arbetsmiljöpolicy

Vaner strävar efter att uppnå en god arbetsmiljö och därmed förhindra fysisk såväl som psykisk ohälsa och olycksfall. Medarbetare ska informeras och kontinuerligt utbildas i arbetsmiljöarbetet och ges möjlighet att påverka arbetsmiljön i den egna arbetssituationen. Vi ska vara lyhörda för medarbetarnas synpunkter och förslag, samt verka för att alla medarbetare tar egna initiativ i syfte att främja arbetsmiljön.

Detta innebär att Vaner skall jobba efter följande principer:

 • Vi ska uppfylla bindande krav från intressenter.
 • Vi ska ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete utifrån organisatorisk, social och fysisk synpunkt.
 • Vi arbetar aktivt med att förebygga risker inom arbetsmiljöområdet.
 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Varje medarbetare är engagerad och känner ansvar för sin egen arbetsinsats.
 • Alla anställda har den kunskap som krävs för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.
 • Vår organisation ger utrymme för både kritik och förslag från alla medarbetare.
 • Alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.
 • Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier.
 • Vi har välskötta och städade arbetsplatser.

Denna policy är fastställd av VD 2023-03-19.